ชมรมค่ายอาสาและพัฒนา MTAT

สำนึกรักบ้านเกิด ครั้งที่ 6

กิจกรรมค่ายอาสา CSR

สำนึกรักบ้านเกิด ครั้งที่ 6 ชมรมค่ายอาสาและพัฒนา MTAT

วันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2559
ณ โรงเรียนบ้านบง อ.ภูเรือ จ.เลย

กิจกรรมปลูกป่า รอบบริเวณโรงเรียนบ้านบง เพื่อเพิ่มความร่มรื่นให้กับบริเวณโดยรอบ และจัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้ ไปมอบให้กับทางโรงเรียน เพื่อให้น้องๆ มีโต๊ะเรียนหนังสือ และเรียนอย่างมีความสุข

อีกทั้งจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนอ่านให้กับน้องๆ และแจกของรางวัล การเล่นกีฬา และอื่นๆ โดยได้รับความร่วมมือทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ท่านผอ.โรงเรียน และชาวบ้านที่ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินกิจกรรมให้บรรลุล่วงได้ด้วยดี

สำนึกรักบ้านเกิด ครั้งที่ 6 ชมรมค่ายอาสาและพัฒนา MTAT
สำนึกรักบ้านเกิด ครั้งที่ 6 ชมรมค่ายอาสาและพัฒนา MTAT
สำนึกรักบ้านเกิด ครั้งที่ 6 ชมรมค่ายอาสาและพัฒนา MTAT
สำนึกรักบ้านเกิด ครั้งที่ 6 ชมรมค่ายอาสาและพัฒนา MTAT
สำนึกรักบ้านเกิด ครั้งที่ 6 ชมรมค่ายอาสาและพัฒนา MTAT
สำนึกรักบ้านเกิด ครั้งที่ 6 ชมรมค่ายอาสาและพัฒนา MTAT
สำนึกรักบ้านเกิด ครั้งที่ 6 ชมรมค่ายอาสาและพัฒนา MTAT
สำนึกรักบ้านเกิด ครั้งที่ 6 ชมรมค่ายอาสาและพัฒนา MTAT
สำนึกรักบ้านเกิด ครั้งที่ 6 ชมรมค่ายอาสาและพัฒนา MTAT
สำนึกรักบ้านเกิด ครั้งที่ 6 ชมรมค่ายอาสาและพัฒนา MTAT
สำนึกรักบ้านเกิด ครั้งที่ 6 ชมรมค่ายอาสาและพัฒนา MTAT
สำนึกรักบ้านเกิด ครั้งที่ 6 ชมรมค่ายอาสาและพัฒนา MTAT
สำนึกรักบ้านเกิด ครั้งที่ 6 ชมรมค่ายอาสาและพัฒนา MTAT
สำนึกรักบ้านเกิด ครั้งที่ 6 ชมรมค่ายอาสาและพัฒนา MTAT
สำนึกรักบ้านเกิด ครั้งที่ 6 ชมรมค่ายอาสาและพัฒนา MTAT